Gedragscode

In de bouw ligt het gevaar constant op de loer. Eén moment van onachtzaamheid kan een (dodelijk) ongeval tot gevolg hebben.

De individuele discipline met betrekking tot het naleven van de (veiligheids) regels is van levensbelang. Zowel voor jezelf als voor het team. Daarom introduceren wij de TMC Gedragscode. Deze code is een onderlinge afspraak die wij met al onze medewerkers maken en omvat de volgende vijf pijlers:


1. Ik maak deel uit van een professionele organisatie.

Ik houd mijn kennis en vaardigheden, zowel vakinhoudelijk als sociaal, op het vereiste peil. Daardoor kan ik, ook onder moeilijke omstandigheden, mijn taken goed uitvoeren.
Ik vind het normaal dat ik in mijn dagelijks werk verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijg. Ik wil dat ook. Ik ben immers volwassen en professioneel met mijn werk bezig. Mijn verantwoordelijkheden gaan verder dan mijn directe taken. Mijn werkgever schept de randvoorwaarden voor een professionele, veilige en plezierige werk- en leefomgeving. Maar ik ben zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van mijn kennis, vaardigheden en fysieke conditie. Ik houd rekening met de mensen om mij heen en ik ben steeds bereid rekenschap te geven over gemaakte keuzes.

2. Ik ben lid van een team met een gemeenschappelijke opdracht.

Ik werk samen met collega’s en ben mede verantwoordelijk voor hen en het team. Ik spreek anderen aan op hun gedrag en accepteer dat anderen mij op mijn gedrag aanspreken. 

Ik maak deel uit van een team met één taak of doelstelling, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. 
Dat betekent dat ik mijn eigen belangen ondergeschikt maak aan de belangen van het team. Binnen het team hebben we allemaal een eigen taak. Toch zijn we niet alleen verantwoordelijk voor ons eigen gedrag, we dragen medeverantwoordelijkheid voor wat de anderen in ons team doen. Het beste resultaat behalen we alleen als we elkaar scherp houden en als we elkaar durven coachen en durven aanspreken op de kwaliteit van het werk en op ons gedrag. Leidinggevenden in onze organisatie hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij geven te allen tijde het goede voorbeeld. Zij durven de leiding ook daadwerkelijk te nemen. 

3. Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid.

Ik schaad de belangen van mijn werkgever niet en geef in houding, voorkomen en gedrag het goede voorbeeld. Ik ga verantwoord om met gereedschap en materiaal en gebruik deze zorgvuldig en rechtmatig. Ik sta voor vakmanschap en veiligheid en dat brengt specifieke verantwoordelijkheden met zich mee. Negatieve gedragingen van individuele medewerkers hebben een negatieve uitstraling op collega’s en op het team als geheel. Wij realiseren ons dat we een voorbeeld zijn voor anderen. 

4. Ik ben integer en behandel iedereen met respect.

Ik accepteer geen ongewenst gedrag zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie en pesten, niet ten aanzien van mijzelf of anderen. Ik houd mij aan de geldende wetten en regels en misbruik mijn macht of positie niet. Ik ben eerlijk, oprecht, betrouwbaar en zorgvuldig. Ik maak deel uit van een organisatie die veiligheid creëert. Ik accepteer dat mijn werk fysieke gevaren met zich meebrengt. Dat kan alleen vanuit een sociaal veilige werkomgeving. Ik versterk het team door mij te realiseren dat we niet allemaal hetzelfde zijn maar wel gelijkwaardig. Ik behandel anderen met respect zoals ik ook met respect behandeld wil worden.

5. Ik zorg voor een veilige werkomgeving.

Ik voel mij verantwoordelijk voor de veiligheid van anderen en mijzelf. Dit geldt voor alle vormen van veiligheid, zoals operationele veiligheid, informatieveiligheid en veilige arbeidsomstandigheden. Ik laat mij niet in met drugs. Alcohol mag nooit invloed hebben op mijn functioneren.

We werken met gereedschap en zwaar materieel. We moeten soms werken onder tijdsdruk en onder fysiek en (incidenteel) mentaal uitdagende omstandigheden. We kunnen dat alleen maar succesvol doen als we oog hebben voor de veiligheid van anderen en onszelf. Daarvoor moet je 100% scherp zijn.


Als je via TM Construction BV aan de slag gaat, dan verwachten we dat je op de hoogte bent van - en akkoord bent met - deze gedragscode. Je ontvangt van ons vóór je eerste werkdag een papieren exemplaar. Deze teken je voor akkoord.

Meer weten? Neem contact op met jouw contactpersoon van TM Construction BV